CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

 De conformitat amb el que disposa l’article nº 9 dels Estatuts del club, per acord de la Junta Directiva, celebrada el 29 de abril de 2022, es convoca Assemblea General Ordinària del CLUB HÈRCULES L’HOSPITALET a celebrarse el dia 10 de juny de 2022 a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona,  al Camp Municipal de Beisbol de L’Hospitalet , Avgda. Mare de Déu de Bellvitge , s/nº “Zona Esportiva Feixa Llarga”, amb les actuacions prèvies:

  1. a) Comprovació de la identitat dels assistents.
  2. b) Nomenament entre els  membres de l’assemblea  presents, de dos interventors per a_ provar , per delegació, l’acta de l’assemblea juntament amb el president i el secretari/a.

 

 Ordre del dia:

 1) Informe del President , lectura del acta de l’assemblea anterior .

 2) Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici  econòmic 2021 vençut amb el tancament  del balanç, i compte de resultats.

3) Aprovació, si s’escau, del  pressupost  ordinari de l’any  en curs (2022).

4) Aprovació,si  s’escau, de la memoria del  pla d’actuació de l’ exercici 2021.

5) Aprobació, registre socis/es que forman part de l’entitat. 

 

6) Socis de mèrit i socis d’honor.

 

7) Retirada números dorsal de samarreta en categoría sènior. 

 

Precs i preguntes.

 

 S’acorda comunicar-ho en data de 29 d’ abril de 2022 a tots els/les membres assembleistes així com publicar-ho al web del Club i la F.C.B.S i en el tablo d’anuncis del Club en el Camp de Beisbol “ Notes importants”.

 SIGNAT L’ORIGINAL

Juan Luis Giménez de Cisneros i Ferrándiz

 President  CLUB HÈRCULES L’HOSPITALET

 

L’Hospitalet de Llobregat a 29 d’abril de 2022